"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 04 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
22-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010. 03
22-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2012. 06
22-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 09
23-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố. 12
23-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011. 14
23-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012. 26
Ủy ban nhân dân thành phố
21-11-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng. 35
29-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 52
01-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007và quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. 53
15-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND quy định tỷ lệ, mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2015. 54
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
22-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
22-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 59
22-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
23-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về biên chế năm 2012 của thành phố Đà Nẵng. 61
11,621,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner