Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 31-07-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ. (từ trang 03 đến trang 04)
29-07-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 07)
07-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 08 đến trang 12)
07-07-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Sơn Trà năm 2007. (trang 13)
07-07-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 15)
07-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 16 đến trang 18)
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007. (từ trang 19 đến trang 20)
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 21 đến trang 25)
10-07-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 26 đến trang 28)
10-07-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 29 đến trang 30)
15-07-2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 31 đến trang 35)
15-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. (từ trang 36 đến trang 37)
08-07-2008 Quyết định số 5516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Kế hoạch hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam” nhằm triển khai thực hiện kết luận 08-KL/TUĐN-TUQN ngày 01/11/2007 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. (từ trang 38 đến trang 46)
21-07-2008 Quyết định số 5840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 47 đến trang 56)
09-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 57 đến trang 58)
11,750,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner